Požehnané Veľkonočné sviatky prajeme

 

Prerušenie prevádzky MŠ 

Oznamujeme rodičom, že z dôvodu Veľkonočných prázdnin bude prerušená prevádzka MŠ od 14.04.2022 do 19.04.2022. Nástup do MŠ 20.04.2022 
 

PONOŽKOVÝ DEŇ 

 
 

Nariadenia platné od 28.02.2022

Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemickú situáciu a skončenie núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021, bude od 28. februára 2022 v školskom roku 2021/2022 prebiehať školské vyučovanie vo všetkých školách a taktiež budú v prevádzke školské zariadenia, vrátane zariadení poradenstva a prevencie, pričom uskutočňovanie školského vyučovania v škole a prevádzka školských zariadení bude aj naďalej na základe predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Rozhodnutie ministra s platnosťou od 28.02.2022

www.minedu.sk/skolsky-semafor/

 

KARNEVAL

Oznamujeme rodičom, že karneval detí  v MŠ sa uskutocní 01.03.2022. 
 
 

Jarné prázdniny 

Oznamujeme rodičom , že jarné prázdniny budú od 21.02. do 25.02.2022. Nástup do MŠ 28.02.2022.

 
 
 
 
Šťastný Nový rok! Tatry plné hviezd a Prachař v sandáloch a s ľadvinkou | Topstar.sk
Prajeme všetko dobre v Novom roku. Kolektív MŠ.
 
 
 

Vianoce pre seniorov z Lavieny

 

Chceme sa veľmi pekne poďakovať každému, kto prispel darčekom/darčekmi pre seniorov z Lavieny. Všetky veci odovzdané 13.12.2021, ďakujú aj zamestnanci Lavieny zo svojimi klientami. Pekné Vianočné sviatky praje kolektív MŠ. 

 

Oznam o prerušení prevádzky MŠ

 

Oznamujeme rodičom, že prevádzka MŠ bude prerušená od 20.12.2021 do 07.01.2022 z dôvodu Vianočných prázdnin a opatrení vlády SR. Nástup do MŠ 10.01.2022. Ďakujeme.

 

Oznam o vstupe do budovy MŠ, prevádzka MŠ

Oznamujeme rodičom, že Covid semafor bol aktualizovaný dňa 26.11.2021 z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR. Z tohto dôvodu je zakázaný vstup  cudzím osobám do priestorov MŠ, povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) ak si to MŠ nedokáže zariadiť. So súhlasom zriaďovateľa žiadame všetkých rodičov, aby zvonili na zvonček, kde dieťa odovzdajú/preberú od zamestnancov MŠ. Prevádzka MŠ počas núdzového stavu je od 7:00 do 16:00 hod. Po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa." Prosíme rodičov o dodržiavanie nariadení a opatrení. Ďakujeme za pochopenie.

Usmernenie k vstupu cudzích osôb do budovy MŠ

 

Oznam 

Aktuálne rozhodnutia a usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

 
 

Koľko šťastia sa zmestí do krabice od topánok pre Lavienu

Aj tento rok sme sa zapojili do projektu,, Koľko šťastia sa zmestí do krabice od topánok" . Preto kto chce môže prispieť napr. sladkosťami, omaľovankami, kozmetikou, kávou, čajom, dekou, osuškami,atď... seniorom do Lavieny do 13.12.2021. Ďakujeme za každý príspevok.
 

Ponožkový október 

Oznamujeme rodičom, že z projektu ,,Ponožkový október " sa odovzdalo do Charity shop Košice 28 párov ponožiek, ktoré budú porozdeľované podľa potreby ľuďom, ktorí to potrebujú. Ďakujeme každému kto prispel. 
 

Zápis detí do MŠ

 

Materská škola Košická Belá oznamuje termín, podmienky a postup zápisu detí do materskej školy od 03. 05. 2021 do 31. 05. 2021. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 438/2020 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. 

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a to z pravidla od 3 do 6 rokov veku dieťaťa. Prihláška sa nachádza na našej web stránke alebo priamo v MŠ.  Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára, kde sa uvedie okrem iného aj údaj o povinnom očkovaní.  

PODMIENKY PRIJATIA: 

- prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili 5. vek života a deti s odloženou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou /v zmysle zákona/, 

- deti menej ako trojročné sa prijímajú podľa kapacity MŠ a po osvojení hygienických návykov.

PRÍJMACÍ POSTUP: 

- prihláška podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami 

- potvrdenie prihlášky všeobecným lekárom pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní 

- vyplnenú prihlášku doručiť osobne do MŠ, poštou.

Kontakt info: 055/6961192, ms.kosbela@gmail.com.

 

 

OZNAM 

Oznamujeme rodičom, že podľa nariadení Ministerstva školstva je potrebné od 19.04.2021 sa naďalej v MŠ preukázať nie starším ako 7 dňovým platným negatívnym testom. Vstup do budovy len s negatívnym testom. Ďakujeme. 
 
 
 
Organizačné pokyny na šk. rok 2020/2021 vzhľadom na Covid -19

Zákonný zástupca

 • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
 • predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné vyhlásenie  alebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskejškoly v trvaní viac ako tri dni  písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,
 • s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, doporučujeme zákonným zástupcom, aby deti prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude tou osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov,
 • odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi MŠ, vykonáva sa ranný filter,
 • rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy,
 • v prípade, že u dieťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené,
 • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy,
Organizačné pokyny
 • pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška, v spoločných priestoroch to znamená šatňa sa doporučuje nosiť rúška,
 • sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky,
 • textilné uteráky sa nepoužívajú, pre deti sú zabezpečené papierové utierky,
 • výmena posteľnej bielizne bude 1x do týždňa (posteľné prádlo vlastné),
 • prevádzka MŠ bude od 7.00 – 17:00 hod.,
 • v závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli materskej školy, alebo mimo neho, podľa podmienok materskej školy,

Materská škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného orgánu RÚVZ.

Tlačivá sú k dispozicií v MŠ.

 Semafor pre MŠ.pdf 

Podmienky vstupu do MŠ.docx 

Základné informácie - infografika.docx