Zápis detí na školský rok 2022/2023 v Materskej škole Košická Belá 

 

Na základe školského zákona § 59 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní  v platnom znení bude zápis do Materskej školy Košická Belá prebiehať od 02.05. 2022 do 31.05.2022 v čase prevádzkových hodín MŠ. Pri zápise sa materská škola riadi aktuálne účinnými vyhláškami ÚVZ SR o opatreniach proti šíreniu covid-19.

 

Formulár žiadosti si môže rodič vyzdvihnúť v materskej škole alebo stiahnuť z našej webovej stránky.

Prijímať sa budú len kompletne vyplnené žiadosti  s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaníÚdaje v žiadosti musia byť totožné s údajmi v rodnom liste dieťaťa. Žiadosť musí byť podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami.

 

Zákonný zástupca podáva žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

- osobne do MŠ,

- poštou na adresu: MŠ Košická Belá, Košická Belá 235, 044 65,

- e-mailom na adresu ms.kosbela@gmail.com.

 

Všeobecné podmienky zápisu dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

  • pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.08.2022 je predprimárne vzdelávanie povinné, tieto deti sa do MŠ budú prijímať prednostne,
  • ak dieťaťa k 31.8.2022 dovŕši šiesty rok vekuale nedosiahlo školskú spôsobilosť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej školeriaditeľka MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.
  • prednostne bude prijaté dieťa, ktoré dovŕšilo 3.rok veku,
  • prednostne bude prijaté dieťa, ktoré má žiadosť podanú opakovane,
  • dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky školy, ktoré vydá do 30. 06. 2022 po schválení počtu prijímaných detí zriaďovateľom školy. Na rozhodovanie o prijatí do školy sa vzťahuje zákon č. 71/1967 o správnom konaní.

 

Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku

  • ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2022, je povinný k žiadosti predložiť,
  • súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Ďalšie podrobnosti Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2022/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)