Školská jedáleň pri ZŠ

OZNAM

Školskej jedálne pri Základnej škole Košická Belá

 

Na základe zvyšovania cien za potraviny a energie sa z dôvodu zabezpečenia kvalitného stravovania v súlade s HCCP upravujú ceny za stravu v súlade s ustanoveniami § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobností Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre všetky vekové kategórie stravníkov.

Na nákup potravín na jedno hlavné jedlo podľa vekových kategórií sa ŠJ riadi finančnými pásmami vydanými MŠVVaŠ SR platnými od 01.09.2019.

Oznamujeme stravníkom, že na základe Uznesenia č. 22/2022 – 9 obecného zastupiteľstva v Košickej Belej zo dňa 21. marca 2022 od

 

01.04.2022

 

sa mení hodnota stravného, ktorá pozostáva z finančného limitu na nákup potravín a režijných nákladov z doterajšieho 2. finančného pásma na 3. finančné pásmo nasledovne:

 

Dieťa v MŠ s celodennou stravou (desiata, obed, olovrant) .......................................... 1,84€ (finančný limit 1,54€ + réžia 0,30€ za jeden odobratý obed)

Dieťa v MŠ s poldennou stravou (desiata, obed, olovrant) ............................................ 1,58€ (finančný limit 1,28€ + réžia 0,30€ za jeden odobratý obed)