O nás

  Naša škola poskytuje predprimárny stupeň vzdelávania. Nachádza sa niekoľko kilometrov od Košíc. Okolie je obklopené krásnou a pestrou prírodou, ktorá ponúka priestor na vychádzky do lesa. Tam deti spoznávajú stromy, lesné plody a kvety, počúvajú spev vtákov, pozorujú život lesných zvierat. Aby príroda v našom kraji naďalej prekvitala, vedieme deti k návykom ochrany prírody, kultúrneho správania a k environmentálnemu cíteniu.
Naším zriaďovateľom je Obecný úrad Košická Belá. Do nášho predškolského zariadenia prijímame detí od 2 – 6 rokov veku (informácie o prijatí detí sa nachádzajú v Školskom  poriadku, v kapitole o prijímaní detí do MŠ). V edukačnom procese pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu a vlastného ŠkVP ,,Rozprávkový domček“. Pre deti ponúkame aj krúžkové aktivity – hudobno-pohybový krúžok, anglický krúžok.

Náš tím

Rada školy
Predseda rady školy : Gregorovičová Katarína 

                                             Kontakt: katka.gregorovicova@gmail.com

Členovia rady školy: Červeňáková Mária   

Daniel Gabriel 

Ing. Jozef Bačko 

Mgr. Plichtová Natália

Pedagogickí zamestnanci
Riaditeľka MŠ: Bc Martina Rzuhovská
Učiteľky MŠ: Mgr. Smykalová Oľga – triedny učiteľ II. triedy
Ing. Mária Valenčíková

Červeňáková Mária – triedny učiteľ I. triedy
 

Prevádzkoví zamestnanci
Upratovačka: Drábiková Iveta

Organizácia MŠ

MŠ je dvojtriedna a detí sú do tried zaradené podľa vekovej kategórie.
I. trieda Ježkovia : 2 – 4 ročné deti
II. trieda Slimáčikovia : 4 – 6 ročné deti
Pred vstupom do MŠ musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a musí ovládať základy stolovania. Tzn., že dieťa nesmie nosiť plienky a malo by vedieť jesť lyžicou.

Usporiadanie dňa

07.00 – 08.45 Príchod detí do MŠ. Hry a hrové činnosti,
edukačná aktivita, pobyt vonku, pohybové a relaxačne cvičenie.
08.45 – 09.15 Osobná hygiena, desiata.
Hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pobyt
vonku, pohybové a relaxačne cvičenie.
11.30 – 12.20 Osobná hygiena, obed.
Odpočinok.
14.40 – 15.00 Osobná hygiena, olovrant.
15.00 – 17.00 Hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, pobyt
vonku, pohybové a relaxačne cvičenie. Odchod detí domov.

Zamerania MŠ

Naša MŠ je zameraná na uplatňovanie kvalitnej predškolskej výchovy, uplatňovanie humánnych podmienok. Rozvíjame partnerský vzťah učiteľ – dieťa. Rešpektujeme potreby, záujmy a osobnosť dieťaťa. Podporujeme individualitu a jedinečnosť každého dieťaťa.

Ciele MŠ

Pomocou hry:
- rozvíjať u detí fantáziu, pamäť, reč a city,
- uplatňovať a rozvíjať fyzický, psychický a sociálno-emocionálny rozvoj dieťaťa,
- rozvíjať osobnosť, rešpektovať jeho práva, individuálne osobitosti,
- vytvárať základy osobnej zodpovednosti,
- podporovať a zlepšovať komunikačné schopnosti,
- pripravovať deti predškolského veku na vstup do školy.